İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/178110
İşin AdıGIDA ISYERLERINDE CALISAN PERSONELIN PORTOR MUAYENELERININ, MOBIL ARACLA YAPILMASI HIZMETI ALINACAKTIR
KurumKAGITHANE BELEDIYESI SAGLIK ISLERI MUDURLUGU
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi07/12/2011 ÇarşambaSaati11:00İlİSTANBUL
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
GIDA ISYERLERINDE CALISAN PERSONELIN PORTOR MUAYENELERININ, MOBIL ARACLA YAPILMASI HIZMETI ALINACAKTIR
KAGITHANE BELEDIYESI SAGLIK ISLERI MUDURLUGU

2012 YILI GIDA ISYERLERINDE CALISAN PERSONELIN PORTOR MUAYENELERININ, MOBIL ARACLA YAPILMASI ISI?? hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2011/178110
1-Idarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Silahtarağa cad. Sadabat Hizmet Binası Kağıthane / Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2122955006 - 2122955006
c) Elektronik Posta Adresi : nurtenbas01@hotmail.com
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : : Istanbul Kağıthane Ilçesi sınırları dahilindedir
c) Süresi : Işe başlama tarihi 01.01.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2012

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Silahtarağa cad. Sadabat Hizmet Binası Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.12.2011 - 11:00

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

) Yüklenici firmada; Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü?nün düzenlediği;
1- Mikrobiyoloji Ruhsat Belgesi
2- Radyoloji Ruhsat Belgesi
3- Içinde röntgen çekim ünitesi bulunan mobil aracın Türkiye Atom Enerjisi
Kurumundan almış olduğu Lisans belgesi? ne ( T.A.E.K ) sahip olacaktır.
4- Yüklenici firmaca alınan işin sorumluluğunu alacak radyoloji ve enfeksiyon hastalıkları
(mikrobiyoloji) uzmanı hekimlerin uzmanlık belge örnekleri,laboratuar ve röntgen teknisyeni,ve diğer personele ait yeterlilik belge ve diploma örnekleri müdürlüğümüze verilecektir.
5- Yukarıdaki dört (4 ) maddede istenen belgeler ve mobil araç ruhsatı Yüklenici firmanın kendisine ait olacaktır.
 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Cinsi ve Ceşidi Ozelliği Adet
  • Kendi Malı Olma Sartı Var mı ?
Gezici Portör Muayene Aracı En çok 2 yaşında veya üzeri içerisinde röntgen cihazı ( banyolu sistem ve banyosuz dijital kuru sistem ) ile röntgen filmlerinin banyo edileceği sistem ve laboratuar malzemelerinin bulunduğu ve marazi maddelerin saklanabildiği buz kapları vs. içeren gezici portör aracı. Minibüs 1 EVET


 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Halk Sağlığı ve Portör muayenesi alanında taramalarda bulunmuş olmak, benzeri iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı - Sağlı Işleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-Ihaleyi yüklenen:
Sözleşme tarihi: 26.12.2011

Bedeli: 138.000,00 TRY
Geçerli Teklif:
Toplam Teklif: 1

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572275