İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2011/204531
İşin AdıTCG TURGUTREIS VE TCG FATIH FIRKATEYNLERININ GUC SALTERI MODERNIZASYONU HIZMETI ALINACAKTIR
KurumMILLI SAVUNMA BAKANLIGI GENEL KURMAY BASKANLIGI BAGLILARI VE MUSTESARLIK GOL.TERSANESI K.LIGI
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi18/01/2012 ÇarşambaSaati10:00İlKOCAELİ
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
TCG TURGUTREIS VE TCG FATIH FIRKATEYNLERININ GUC SALTERI MODERNIZASYONU HIZMETI ALINACAKTIR
MILLI SAVUNMA BAKANLIGI GENEL KURMAY BASKANLIGI BAGLILARI VE MUSTESARLIK GOL.TERSANESI K.LIGI

TCG TURGUTREIS VE TCG FATIH FIRKATEYNLERININ GUC SALTERI MODERNIZASYONU hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2011/204531
1-Idarenin
a) Adresi : MERKEZ 41650 GOLCUK KOCAELI
b) Telefon ve faks numarası : 2624142058 - 2624142625
c) Elektronik Posta Adresi : Elektronik posta yoluyla bildirim yapılması öngörülmemiştir.
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Gölcük Tersanesi Komutanlığı Gölcük/KOCAELI
c) Süresi : Işe başlama tarihinden itibaren 90(DOKSAN) gündür

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : Gölcük Satınalma Komisyonu Başkanlığı2 Nu?lı Satınalma Komisyonu BaşkanlığıMerkez Mh. Mareşal Fevzi Cakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELI
b) Tarihi ve saati : 18.01.2012 - 10:00

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Elektrik Tablo Imalatı ve Salter Montajı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gölcük Satınalma Komisyonu Başkanlığı 2 Nu?lı Satınalma Komisyonu Başkanlığı Merkez Mh. Mareşal Fevzi Cakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELI adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölcük Satınalma Komisyonu Başkanlığı2 Nu?lı Satınalma Komisyonu BaşkanlığıMerkez Mh. Mareşal Fevzi Cakmak Cd. 9/A Kat:2 Gölcük / KOCAELI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-Ihaleyi yüklenen: EPTIM ELEKTRIK INSAA T VE TIC LTD STI
Sözleşme tarihi: 22.02.2012

Bedeli: 145000
Geçerli Teklif: 4
Toplam Teklif: 4

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123583