İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2012/610
İşin AdıTASKIRMA (ESWL) CIHAZI VE ULTRASONIK VE PNOMATIK (KOMBINE) TAS KIRMA CIHAZI KIRALAMA HIZMETI ALINACAKTIR
KurumANKARA UNIVERSITESI Tıp Fakültesi
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi26/01/2012 PerşembeSaati10:00İlANKARA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
TASKIRMA (ESWL) CIHAZI VE ULTRASONIK VE PNOMATIK (KOMBINE) TAS KIRMA CIHAZI KIRALAMA HIZMETI ALINACAKTIR
ANKARA UNIVERSITESI Tıp Fakültesi

SOK DALGALARI ILE VUCUT DISINDAN BOBREK TASLARI KIRMA (ESWL) CIHAZI VE ULTRASONIK VE PNOMATIK (KOMBINE) TAS KIRMA CIHAZI KIRALAMA ISI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2012/610
1-Idarenin
a) Adresi : Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Işletme Müdürlüğü Ibn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L-Blok Kat:3 06100 ALTINDAG ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125082315 - 3123103829
c) Elektronik Posta Adresi : dsermaye@medicine.ankara.edu.tr
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Uroloji Anabilim Dalı
c) Süresi : Işe başlama tarihi 01.03.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2012

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : Ankara Universitesi Döner Sermaye Işletme Müdürlüğü ihale Komisyon Odası (Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26.01.2012 - 10:00

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1.Istekliler teklif ettikleri cihazlarla ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış X-Işın Görüntüleme Cihazları Uretim Atölyesi Lisansını veya X-Işın Görüntüleme Cihazları için Bakım-Onarım ,Montaj ve Değiştirme Lisansını teklif ile birlikte vereceklerdir.

2.Isteklilerin, T.C. Ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Kayıtlı ve 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede güncellenerek ilan edilen ?Tıbbi Cihaz Yönetmeliği? ?Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği? ve ?Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği? kapsamında bulunan ürünler için TITUBB tarafından verilen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri vereceklerdir.


Istekliler, teklif edecekleri cihazlar için ?T.C. Ilaç ve Cihaz Ulusal Bilgi Bankası?na? kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir. Urünler için onaylanmış ürün (Barkod) numarasına ait bilgi ve belgelerini vereceklerdir.


Istekliler, T.C.Ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı verecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında olan malzemeler için CE veya benzeri belgeleri vereceklerdir.
 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Ozel sektör veya kamuda  gerçekleştirilen her türlü Tıbbi Cihaz Alım, Kiralama , Onarım işi benzer olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Universitesi Döner Sermaye Işletme Müdürlüğü Satınalma Birimi (Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Universitesi Döner Sermaye Işletme Müdürlüğü Satınalma Birimi (Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Ibn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572382