İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2012/48728
İşin AdıMARDIN BAKIM VE SOSYAL REHABILITASYON MERKEZI MUDURLUGUNUN 2012 YILI 7 AYLIK (01 HAZIRAN-31 ARALIK) SOFORLU,YAKIT DAHIL ARAC KIRALAMA
KurumBakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi -
İşin TürüKiralamaİhale Tarihi27/04/2012 CumaSaati15:00İlMARDİN
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
MARDIN BAKIM VE SOSYAL REHABILITASYON MERKEZI MUDURLUGUNUN 2012 YILI 7 AYLIK (01 HAZIRAN-31 ARALIK) SOFORLU,YAKIT DAHIL ARAC KIRALAMA
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi -

MARDIN BAKIM VE SOSYAL REHABILITASYON MERKEZI MUDURLUGUNUN 2012 YILI 7 AYLIK (01 HAZIRAN-31 ARALIK) SOFORLU,YAKIT DAHIL ARAC KIRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2012/48728
1-Idarenin
a) Adresi : 13 MART MAH.EMNIYET CAD.NO:15 MARDIN
b) Telefon ve faks numarası : 4822129527 - 4822134183
c) Elektronik Posta Adresi : mardin@shcek.gov.tr
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : BAKIM VE SOSYAL REHABILITASYON MERKEZI MUDURLUGU
c) Süresi : Işe başlama tarihi 01.06.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2012

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : MUSA CIHANER COCUK YUVASI VE KIZ YETISTIRME YURDU MUDURLUGU TOPLANTI SALONU 13 MART MAH.EMNIYET CAD.NO:15 MARDIN
b) Tarihi ve saati : 27.04.2012 - 15:00

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MARDIN BAKIM VE SOSYAL REHABILITASYON MERKEZI MUDURLUGU adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MARDIN BAKIM VE SOSYAL REHABILITASYON MERKEZI MUDURLUGU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sonuç-Ihaleyi yüklenen:
Sözleşme tarihi: 25.05.2012

Bedeli: 17.108,00
Geçerli Teklif:
Toplam Teklif: 2

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123299