İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2012/49368
İşin AdıIZMIT ORMAN ISLETME MUDURLUGU GEBZE ORMAN ISLETME SEFLIGI 273 KOD NO'LU ORMAN YOLU UST YAPI INSAATI
KurumORMAN GENEL MUDURLUGU Izmit Orman Işletme Müdürlüğü
İşin TürüYapımİhale Tarihi02/05/2012 ÇarşambaSaati11:00İlKOCAELİ
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
IZMIT ORMAN ISLETME MUDURLUGU GEBZE ORMAN ISLETME SEFLIGI 273 KOD NO'LU ORMAN YOLU UST YAPI INSAATI
ORMAN GENEL MUDURLUGU Izmit Orman Işletme Müdürlüğü

Izmit Orman Işletme Müdürlüğü Gebze Orman Işletme Sefliği 273 Kod No'lu Orman Yolu Ust Yapı Inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Ihale Kayıt Numarası : 2012/49368
1-Idarenin
a) Adresi : Cedit Mah. Gazanferbilge Bulvarı Anıt Park yanı Vezir Sk. No:4 Izmit/KOCAELI
b) Telefon ve faks numarası : 2623224460 - 2623224466
c) Elektronik Posta Adresi : izmitisl@ogm.gov.tr
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : Izmit Orman Işletme Müdürlüğü Gebze Orman Işletme Sefliği 273 Kod no'lu yol
c) Işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) Işin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBES) takvim günüdür.

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : Izmit Orman Işletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 02.05.2012 - 11:00

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Ozellikleri
 1  Santiye Sefi  Inşaat Mühendisi  En az 3 yıl deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

1 adet Greyder, 1 adet Silindir, 1 adet Ekskavatör, 1 adet arazöz ve 2 adet damperli kamyon Isteklinin malı olan makina, tesis ve ekipman; fatura yada demişbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile teşvik edilir.Kiralık olarak temin edilecek makina veya ekipman için ise noter onaylı kiralama sözleşmesi ihale üstünde kalan yüklenici ile yapılacak sözleşme aşamasında sunulması zorunludur.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Devlet, Il, Köy, Cadde ve Sokak Yapım işleri ile Ust Yapı Yapım Işleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım Işleri Ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendi uyarınca, Universitelerin Inşaat Mühendisliği mezunlarının diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk olarak değerlendirmeye alınacak olup, diploma ekinde meslek odası kayıt belgesi veya hizmet dökümü sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Izmit Orman Işletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Izmit Orman Işletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
Ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sonuç-Ihaleyi yüklenen: UYMANLAR HAFRIYAT INSAAT NAKLIYAT MADENCILIK ORMANCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Sözleşme tarihi: 15.06.2012

Bedeli: 61.758,00
Geçerli Teklif:
Toplam Teklif: 6

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495572291