İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2012/61809
İşin AdıROGAR KAPAGI VE KANALIZASYON BORULARI ILE DIRSEK SATIN ALINACAKTIR
KurumERZURUM SU KANAL IDARESI KANALIZASYON DAIRE BASKANLIGI
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi21/06/2012 PerşembeSaati14:00İlERZURUM
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
ROGAR KAPAGI VE KANALIZASYON BORULARI ILE DIRSEK SATIN ALINACAKTIR
ERZURUM SU KANAL IDARESI KANALIZASYON DAIRE BASKANLIGI

SFERO DOKUM ROGAR KAPAGI VE CESITLI CAP VE EBATTA HDPE ESASLI KORUGE KANALIZASYON BORUSU, KANALIZASYON PVC PIS SU BORUSU VE PVC DIRSEK alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2012/61809
1-Idarenin
a) Adresi : ATALAR MAHALLESI YONETIM CADDESI 25000 YAKUTIYE ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422341624 - 4422330037
c) Elektronik Posta Adresi : e_aydemir25@hotmail.com
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Teslim yeri : ERZURUM ESKI GENEL MUDURLUGU AGIRBAKIM SANTIYESI KANALIZASYON SUBE MUDURLUGU
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra Sfero Döküm Rögar kapakları en son 60 (altmış) takvim günü Ceşitli Caplarda SN8 HDPE Esaslı koruge Kanalizasyon Borusu ( Maşon , Conta Dahil ) 3.2 kalınlığında Pis Su Borusu ( PVC ) ve Pis Su ( PVC ) Dirsek 30 (otuz) takvim günü içerisinde ERZURUM ESKI GENEL MUDURLUGU AGIRBAKIM SANTIYESI KANALIZASYON SUBE MUDURLUGU'ne teslim edilecektir.

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : ERZURUM ESKI GENEL MUDURLUGU YONETIM KURULU SALONU
b) Tarihi ve saati : 21.06.2012 - 14:00

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye?de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. Isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi


adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu


Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi


Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
 

4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Yetkili kurum veya kuruluş tarafından alım konusu malın, kamu kurum ve kuruluşlarına satışının gerçekleştirilebilmesi için ürünün, imalatçısının, satıcısının kaydına ilişkin bir düzenleme gerçekleştirilmesi durumunda; yapılan düzenleme esas alınarak bu belge veya belgeler ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenir. Iş ortaklığında ortaklardan biri tarafından teklif edilen malın kayıt belgesinin sunulması yeterlidir. Ancak satışın gerçekleştirilebilmesi için imalatçı veya satıcı kaydına yönelik bir düzenleme bulunması durumunda; iş ortaklığı ortaklarından her biri durumuna uygun belgeyi sunmak zorundadır. Ortaklarının her biri ise başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenen belge veya belgeleri sunar.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir.
(2) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ayrıntılı bir şekilde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yapılır. Idare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilir.
 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

bu ihalede benzer iş olarak kanalizasyon malzemesi ile ilgili özel veya resmi kurumlarda kurulumu tamamlanmış ve çalışır durumda örnek uygulamalar kabul edilecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERZURUM ESKI GENEL MUDURLUGU KANALIZASYON DAIRE BASKANLIGI adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZURUM ESKI GENEL MUDURLUGU EVRAK KAYIT SERVISI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sonuç-Ihaleyi yüklenen: ERKON DOKUM INSAAT T URIZM TIC.VE SAN LTD.STI.
Sözleşme tarihi: sözleşme imzalandıktan sonra Sfero Döküm Rögar kapakları en son 60 (altmış) takvim günü Çeşitli Çaplarda SN8 HDPE Esaslı koruge Kanalizasyon Borusu ( Maşon , Conta Dahil ) 3.2 kalınlığında Pis Su Borusu ( PVC ) ve Pis Su ( PVC ) Dirsek 30 (otuz) takvim günü içerisinde ERZURUM ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞIRBAKIM ŞANTİYESİ KANALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'ne teslim edilecektir.

Bedeli: 176.000,00 TRY
Geçerli Teklif:
Toplam Teklif: 9

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578122