İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2012/89452
İşin AdıSOGUT JANDARMA ULASTIRMA EGITIM TABUR KOMUTANLIGI (SOGUT / BILECIK) SURUCU EGITIM PARKURUNA KAVSAK SINYALIZASYON YAPIM ISI
KurumICISLERI BAKANLIGI JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI 2 . Jandarma Eğt.Tuğay K.lığı
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi27/07/2012 CumaSaati10:00İlBİLECİK
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
SOGUT JANDARMA ULASTIRMA EGITIM TABUR KOMUTANLIGI (SOGUT / BILECIK) SURUCU EGITIM PARKURUNA KAVSAK SINYALIZASYON YAPIM ISI
ICISLERI BAKANLIGI JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI 2 . Jandarma Eğt.Tuğay K.lığı

SOGUT JANDARMA ULASTIRMA EGITIM TABUR KOMUTANLIGI (SOGUT / BILECIK) SURUCU EGITIM PARKURUNA KAVSAK SINYALIZASYON YAPIM ISI yapım işi 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Ihale Kayıt Numarası : 2012/89452
1-Idarenin
a) Adresi : BAHCELIEVLER MAH. 2'NCI JANDARMA EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI 11060 BILECIK MERKEZ BILECIK
b) Telefon ve faks numarası : 2282124101 - 2282124101
c) Elektronik Posta Adresi : jthk02601@jandarma.tsk.mil.tr
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Yapılacağı yer : JANDARMA EGITIM ULASTIRMA TABUR KOMUTANLIGI (SOGUT /BILECIK)
c) Işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) Işin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : 2?NCI JANDARMA EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI / BILECIK
b) Tarihi ve saati : 27.07.2012 - 10:00

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Ozellikleri

 1

 

 

 

1

 ELEKTRIK MUHENDISI VEYA ELEKTRIK YUKSEK MUHENDISI

 

 

 

ADET ELEKTRIK TEKNISYENI

 

 EN AZ 2 YIL DENEYIMLI

 

 

EN AZ 2 YIL DENEYIMLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

BENZER ISLERE AIT TEBLIGIN E/I GRUP ISLER BENZER IS OLARAK KABUL EDILECEKTIR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ELEKTRIK/ELEKTRONIK MUHENDISI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 2?NCI JANDARMA EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI / BILECIK adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2?NCI JANDARMA EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI IHALE KOMISYON BASKANLIGI / BILECIK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13. Diğer hususlar:
Ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sonuç-Ihaleyi yüklenen: BUHARALILAR OTO SAN TIC LTD STI
Sözleşme tarihi: 29.08.2012

Bedeli: 65.000,00 TRY
Geçerli Teklif:
Toplam Teklif: 4

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493130831