İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2012/80147
İşin Adı172'NCI ZH.TUG.K.LIGI KISLA HIZ.TK. BINA, TESIS, KALORIFER KAZANI VE MUSTEMILATININ PERIYODIK BAKIM VE ACIL ONARIMINA YONELIK STOK SEVIYE OLUSTURULMASI VE IDAME EDILMESI MAKSADIYLA TUKETIM MAL VE MALZEME ALIMI
KurumMILLI SAVUNMA BAKANLIGI GENELKURMAY BASKANLIGI BAGLILARI VE MUSTESARLIK 172 ZH.TUG.K.LIGI
İşin TürüYapımİhale Tarihi26/07/2012 PerşembeSaati10:30İlŞIRNAK
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
İlan Metni
172'NCI ZH.TUG.K.LIGI KISLA HIZ.TK. BINA, TESIS, KALORIFER KAZANI VE MUSTEMILATININ PERIYODIK BAKIM VE ACIL ONARIMINA YONELIK STOK SEVIYE OLUSTURULMASI VE IDAME EDILMESI MAKSADIYLA TUKETIM MAL VE MALZEME ALIMI
MILLI SAVUNMA BAKANLIGI GENELKURMAY BASKANLIGI BAGLILARI VE MUSTESARLIK 172 ZH.TUG.K.LIGI

172'NCI ZH.TUG.K.LIGI KISLA HIZ.TK. BINA, TESIS, KALORIFER KAZANI VE MUSTEMILATININ PERIYODIK BAKIM VE ACIL ONARIMINA YONELIK STOK SEVIYE OLUSTURULMASI VE IDAME EDILMESI MAKSADIYLA TUKETIM MAL VE MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2012/80147
1-Idarenin
a) Adresi : ZEKI DURLANIK KISLASI IPEKYOLU UZERI 0 73400 SILOPI SIRNAK
b) Telefon ve faks numarası : 4865184068 - 4865183587
c) Elektronik Posta Adresi : Ihalekom172_@hotmail.com
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Teslim yeri : 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Taşınır (Tüketim) 211 Mal Saymanlığı Depoları (Sehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası-Yeni Hac Konaklama Tesisleri Silopi/SIRNAK)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 01-30 (Bir dahil- Otuz dahil) gün içerisinde mal teslimi gerçekleştirilecektir. Teslim için tanınan sürenin son gününün tatil gününe denk gelmesi durumunda; mal teslimi tatili takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilecektir.

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : 172'nci Zırhlı Tugay Ihale Komisyon Başkanlığı - Silopi/SIRNAK
b) Tarihi ve saati : 26.07.2012 - 10:30

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 172'nci Zırhlı Tugay Ihale Komisyon Başkanlığı - Silopi/SIRNAK adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 172'nci Zırhlı Tugay Ihale Komisyon Başkanlığı - Silopi/SIRNAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495577973