İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2012/138321
İşin Adı50 KALEM EKSKAVATOR VE ISTIF ARACI YEDEK PARCASI
KurumMILLI SAVUNMA BAKANLIGI GENEL KURMAY BASKANLIGI BAGLILARI VE MUSTESARLIK 13 ncü Ikm.Merk.K.lığı
İşin TürüHizmet Alımıİhale Tarihi16/10/2012 SalıSaati14:30İlAFYON
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
50 KALEM EKSKAVATOR VE ISTIF ARACI YEDEK PARCASI
MILLI SAVUNMA BAKANLIGI GENEL KURMAY BASKANLIGI BAGLILARI VE MUSTESARLIK 13 ncü Ikm.Merk.K.lığı

50 KALEM EKSKAVATOR VE ISTIF ARACI YEDEK PARCASI alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2012/138321
1-Idarenin
a) Adresi : 13 UNCU IKMAL MERKEZI KOMUTANLIGI FATIH YOLU UZERI KOMURCULER SITESI KARSISI AFYONKARAHISAR MERKEZ/AFYONKARAHISAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722165700 - 2722162840
c) Elektronik Posta Adresi : BU MADDE BOS BIRAKILMISTIR
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Teslim yeri : 8? INCI ANA BAKIM MERKEZI KOMUTANLIGI TSN.(DAY.) 508 MAL SAYMANLIGI DEPOLARINA TESLIM EDILECEKTIR.
c) Teslim tarihi : Teslim Süresi ; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (izleyen) 10 (ON) takvim günüdür.

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : 13 UNCU IKMAL MERKEZI KOMUTANLIGI / IHALE KOMISYON BASKANLIGI / AFYONKARAHISAR
b) Tarihi ve saati : 16.10.2012 - 14:30

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 13 UNCU IKMAL MERKEZI KOMUTANLIGI / IHALE KOMISYON BASKANLIGI / AFYONKARAHISAR adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 13 UNCU IKMAL MERKEZI KOMUTANLIGI / IHALE KOMISYON BASKANLIGI / AFYONKARAHISAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sonuç-Ihaleyi yüklenen: MUSTAFA UYGUR
Sözleşme tarihi: Teslim Süresi ; Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (izleyen) 10 (ON) takvim günüdür.

Bedeli: 39.430,00 TRY
Geçerli Teklif:
Toplam Teklif: 1

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123693