İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2012/162661
İşin AdıFONT DUKTIL BORULAR, BAGLANTI PARCALARI, VANA VE ABONE BAGLANTI KELEPCELERI SATIN ALINACAKTIR
KurumMarmaris Cevre Koruma Altyapı Tesisleri Yapma ve Işletme Birliği (Mariç-Belbir)
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi30/11/2012 CumaSaati09:30İlMUĞLA
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihale iptal edilmiş. İptal nedeninine ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
FONT DUKTIL BORULAR, BAGLANTI PARCALARI, VANA VE ABONE BAGLANTI KELEPCELERI SATIN ALINACAKTIR
Marmaris Cevre Koruma Altyapı Tesisleri Yapma ve Işletme Birliği (Mariç-Belbir)

Font Duktil Borular, Bağlantı Parçaları, Vana ve Abone Bağlantı Kelepçelerinin Alımı alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2012/162661
1-Idarenin
a) Adresi : CILDIR MAH. ATATURK CAD. no:38 48700 MARMARIS/MUGLA
b) Telefon ve faks numarası : 2524130742 - 2524120497
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@maricbelbir.gov.tr
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Teslim yeri : T.C. Mariç Belbir ambarı - Marmaris
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mallar 60 takvim günü içinde teslim edilecek

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Maric Belbir Cıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 38, 48700-Marmaris/ Muğla
b) Tarihi ve saati : 30.11.2012 - 09:30

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Iş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye?de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. Isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belge veya belgelerden birini sunması zorunludur; aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu, adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş olan imalat yeterlilik belgesi, adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Duktil Font Borular ve Bağlantı Parçaları  TS EN 545:2011 standardına uygun,

Elastomer Yataklı Sürgülü Vanaların  Vana ölçüleri TS EN 558-1 Seri 15?e (DIN 3202 F+ ve F5) uygun olacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:


Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla  teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman birlikte verilecektir.
 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1)Font Duktil Boru alımı
2)font duktil boru Bağlantı Parçaları alımı
3)Vana ve Abone Bağlantı Kelepçelerinin Alımı
yukardaki belirtilenlerden herhangi biri veya herhangi birileri bir arada yapılan mal alımları


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Maric Belbir Birlik Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Maric Belbir Cıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 38, 48700-Marmaris/ Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İptal Nedeniihale tarihinden en az 21 gün önce kamu ihale bülteninde ve işin yapılacagı yerde cıkan gazetelerin birinde birer defa yayınlaması gerekirken gazete ilanı yapılamamıstır. Bu yüzden ihalenin iptal edilmesine karar verildi

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1493123767