İhale Duyurusu  

İhale Detayı
KİK* Dosya No: 2012/163192
İşin AdıFORD TRANSIT 350 M CIFT KABIN ARACIN ARAMA VE KURTARMA ARACINA DONUSTURULMESI ISI (MONTAJLI MAL ALIMI)
KurumErzincan Ozel Idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi16/11/2012 CumaSaati10:30İlERZİNCAN
Uyarılar
Bu ihalenin idari ve teknik şartnamesini sitemizden buraya tıklayarak temin edebilirsiniz.
Bu ihalenin sonucu ilan edilmiştir.İhale sonucuna ilişkin açıklama sayfanın en altında yer almaktadır.
İlan Metni
FORD TRANSIT 350 M CIFT KABIN ARACIN ARAMA VE KURTARMA ARACINA DONUSTURULMESI ISI (MONTAJLI MAL ALIMI)
Erzincan Ozel Idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FORD TRANSIT 350 M CIFT KABIN ARACIN ARAMA VE KURTARMA ARACINA DONUSTURULMESI ISI (MONTAJLI MAL ALIMI) alımı 4734 sayılı Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ihale Kayıt Numarası : 2012/163192
1-Idarenin
a) Adresi : GULABIBEY MAHALLESI 798 SOKAK 2 24100 ERZINCAN MERKEZ/ERZINCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462242631 - 4462141601
c) Elektronik Posta Adresi : destek@erzincanilozelidaresi.gov.tr
ç) Ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://www.ihale.gen.tr

2-Ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye, bu paketin icindeki idari şartnameden ulaşabilirsiniz.
b) Teslim yeri : ERZINCAN IL AFET VE ACIL DURUM MUDURLUGU
c) Teslim tarihi : SOZLESMEYI MUTEAKIP 5 GUN ICERISINDE ISE BASLANILIR ISIN SURESI 45 TAKVIM GUNUDUR.

3- Ihalenin
a) Yapılacağı yer : IL OZEL IDARESI DESTEK HIZMETLERI MUDURLUGU GULABIBEY MAH. 798. SOK. NO: 2 MERKEZ/ERZINCAN
b) Tarihi ve saati : 16.11.2012 - 10:30

4. Ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve içeriği Idari Sartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TEKNIK SARTNAMENIN 6.4. MADDESINDE BELIRTILDIGI GIBIDIR.
 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. Ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı IL OZEL IDARESI DESTEK HIZMETLERI MUDURLUGU GULABIBEY MAH.798 SOK. NO : 2 (SATINALMA -4) MERKEZ/ERZINCAN Erzincan Vakıfbank Subesi Hesap No: TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 Nolu Hesaba Yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IL OZEL IDARESI DESTEK HIZMETLERI MUDURLUGU GULABIBEY MAH.798 SOK. NO : 2 (SATINALMA -4) MERKEZ/ERZINCAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sonuç-Ihaleyi yüklenen: DEMIR ITFAIYE BELEDIYE HIZMET ARACLARI ARAC USTU EKIPMAN MAKINA OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.
Sözleşme tarihi: SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 5 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANILIR İŞİN SÜRESİ 45 TAKVİM GÜNÜDÜR.

Bedeli: 36.250,00 TRY
Geçerli Teklif:
Toplam Teklif: 3

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578537