İhale Duyurusu  

İhale Detayı
Bu ihalenin tarihi geçmiş.
KİK* Dosya No: 2013/126201
İşin AdıGAZİOSMANPAŞA ALİYA İZZETBEGOVİÇ SEMT POLİKLİNİĞİ İÇİN KAMERA SİSTEMİ.
KurumGAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İşin TürüMal Alımıİhale Tarihi26/09/2013 PerşembeİlİSTANBUL
İlan Metni
GAZİOSMANPAŞA ALİYA İZZETBEGOVİÇ SEMT POLİKLİNİĞİ İÇİN KAMERA SİSTEMİ.
GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Gaziosmanpaşa Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği için Kamera Sistemi. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/126201
1-İdarenin
a) Adresi : Katip Mustafa Çelebi Mah. Sıraselviler Cad. No:112 34430 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 249 5693 - 212 249 98 90
c) Elektronik Posta Adresi : tksmsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemize bağlı Gaziosmanpaşa Aliya İzzetbegoviç Semt Polikliniği.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 (Bir) gün sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Karayolları Mah. 616. Sk. No:16 - Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.09.2013 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekli firmalar teklif ettikleri ürüne ait orjinal katalog, broşür vb. belgeleri ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.

2-İstekliler teknik şartnamenin her bir maddesine ayrı ayrı cevap verdikleri "Teknik Şartname Uygunluk Beyanı Belgesi"ni ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.Ayrıca teklf ettiği marka ve modelinin teknik şartnameye uygun olduğunu beyan etmelidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bölümü - Karayolları Mah. 616. Sk. No:16 - Gaziosmanpaşa / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Karayolları Mah. 616. Sk. No:16 - Gaziosmanpaşa / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale yapan Kurumdan satın alınan ihale dosyası ve ekleri asıldır.


1495578102